Make your own free website on Tripod.com

      กฎหมายกับประชาชนไทย
      จัดทำโดย
      สำนักงานทนายความ สุพจน์ ธุรกิจ และ สังคม
โทร.0-2418-4546-7#201 ,0-2866-1175 ,Fax 0-2866-1590 ,0-6341-5462
 


   
บ้านกฎหมาย
ตู้กฎหมาย
ตู้คำพิพากษา
คำถาม-คำตอบ
ข้อแนะนำ
สนทนา
ติดต่อ
 

 

แบ่งคำพิพากษาฎีกาคดีแพ่งออกเป็นหัวข้อใหญ่ดังนี้

นิติกรรม และสัญญา                              ยืม

หนี้                                                   ฝากทรัพย์

มัดจำเบี้ยปรับ                                     ค้ำประกัน

ลาภมิควรได้                                       จำนอง

ละเมิด                                               จำนำ

ซื้อขาย                                              กู้ยืม

ขายฝาก                                             ตัวแทน

ให้                                                    ประกันภัย

เช่าทรัพย์                                           ตั๋วเงิน

เช็ค                                                   บริษัท

เช่าซื้อ                                               ห้างหุ้นส่วน

ทางจำเป็น                                          ส่วนควบ

จ้างทำของ                                          ครอบครัว

รับขน                                                 มรดก

 

 

 

บ้านกฎหมาย ตู้กฎหมาย ตู้คำพิพากษา คำถาม-คำตอบ ข้อแนะนำ สนทนา ติดต่อ