Make your own free website on Tripod.com
    

 กฎหมายกับประชาชนไทย
จัดทำโดย
สำนักงานทนายความ สุพจน์ ธุรกิจ และ สังคม
โทร.0-2418-4546-7#201 ,0-2866-1175 ,Fax 0-2866-1590 ,0-6341-5462
 

  
บ้านกฎหมาย
ตู้กฎหมาย
ตู้คำพิพากษา
คำถาม-คำตอบ
ข้อแนะนำ
สนทนา
ติดต่อ
 

 

 

  เช็ค เช็คให้ใช้เงินแก่ผู้ถือ ลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายเป็นลายมือชื่อปลอม โดยผู้สั่งจ่ายไม่ได้รู้เห็น ผู้สั่งจ่ายไม่ต้องรับผิด ผู้สลักหลังเช็คมีฐานะเป็นประกัน (อาวัล) สำหรับผู้สั่งจ่าย ส่วนผู้โอนเช็คชำระหนี้โดยมิได้ลงลายมือชื่อในเช็ค ไม่ต้องรับผิด

    ลายมือชื่อนายจันทร์ผู้สั่งจ่ายเป็นลายมือชื่อปลอม ทั้งนายจันทร์มิได้รู้เห็นในการปลอมหรือแสดงออกว่าเป็นลายมือชื่อของนายจันทร์ อันอยู่ในฐานะผู้ต้องตัดบทมิให้ยกข้อลายมือชื่อปลอมขึ้นต่อสู้ นายจันทร์จังไม่ต้องรับผิดใช้เงินตามเช็คแกนายพฤหัสผู้ทรง ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๐๘๘ (ฎีกาที่ ๙๑๘/๒๕๒๒)

               นายอังคารสลักหลังเช็คให้ใช้เงินแก่ผู้ถือ มีฐานะเป็นประกัน (อาวัล) สำหรับผู้สั่งจ่าย ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๙๒๑ ,๙๘๙ (ฎีกาที่ ๑๑๖๙/๒๕๑๔) เหตุที่ลายมือชื่อนายจันทร์ผู้สั่งจ่ายปลอม ไม่มีผลกระทบกระเทือนถึงความสมบูรณ์แห่งลายมือชื่อนายอังคารตามมาตรา ๑๐๐๖ และถึงแม้ว่าความรับผิดของนายจันทร์จะตกเป็นอันใช้ไม่ได้ แต่ก็มิใช่เป็นเรื่องทำผิดแบบระเบียบข้อสัญญารับอาวัลจึงยังคงสมบูรณ์อยู่ตามมาตรา ๙๔๐ ,๙๘๙ นายอังคารจึงต้องรับผิดใช้เงินตามเช็คแก่นายพฤหัส (ฎีกาที่ ๙๑๘/๒๕๒๒)

                  ส่วนนายพุธโอนเช็คชำระหนี้ไปโดยมิได้ลงลายมือชื่อในเช็ค นายพุธจึงไม่ต้องรับผิดใช้เงินตามเช็คแก่นายพฤหัส ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๙๐๐ (ฎีกาที่ ๒๔๗๓/๒๕๑๖)
 

บ้านกฎหมาย ตู้กฎหมาย ตู้คำพิพากษา คำถาม-คำตอบ ข้อแนะนำ สนทนา ติดต่อ