Make your own free website on Tripod.com
   

 กฎหมายกับประชาชนไทย
จัดทำโดย
สำนักงานทนายความ สุพจน์ ธุรกิจ และ สังคม
โทร.0-2418-4546-7#201 ,0-2866-1175 ,Fax 0-2866-1590 ,0-6341-5462
 

  
บ้านกฎหมาย
ตู้กฎหมาย
ตู้คำพิพากษา
คำถาม-คำตอบ
ข้อแนะนำ
สนทนา
ติดต่อ
 

 

ลาภมิควรได้ ผู้จัดการธนาคารให้กู้เงินเบิกเงินเกินบัญชีโดยจำนองที่ดินราคาต่ำกว่าเงินกู้จึงชำระเงินนั้นให้ธนาคาร ผู้กู้ต้องคืนเงินนั้นให้ในฐานะลาภมิควรได้
นายยาวชำระเงินให้แก่ธนาคารเพราะถูกธนาคารบังคับในฐานะที่นายยาวเป็นผู้จัดการธนาคารและรับจำนองที่ดินที่มีราคาต่ำกว่าวงเงินที่อนุมัติให้นายสินกู้เบิกเงินเกินบัญชีนายยาวจึงมิใช่บุคคลผู้มีความผูกพันร่วมกับนายสิน และไม่มีส่วนได้เสียด้วยในการใช้หนี้จำนองแก่ธนาคาร ดังนั้น การที่นายยาวเข้าใช้หนี้จำนอง จึงไม่ทำให้นายยาวได้รับช่วงสิทธิของธนาคารผู้เป็นเจ้าหนี้ตาม ป.พ.พ.มาตรา ๒๒๙(๓) ประกอบด้วยมาตรา ๒๒๖ แต่การที่นายยาวจำต้องใช้หนี้จำนองเพราะถูกธนาคารผู้เป็นนายจ้างบังคับ ซึ่งการใช้หนี้ของนายยาวดังกล่าวทำให้ที่ดินของนายสินปลอดจากภาระจำนองอันเป็นประโยชน์แก่นายสินที่ไม่ต้องใช้หนี้แก่ธนาคารอีก กรณีเป็นเรื่องที่นายสินได้ที่ดินไปโดยปลอดจากภาระจำนองโดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้ และเป็นทางให้นายยาวเสียเปรียบ นายสินจึงต้องคืนเงินที่นายยาวได้เสียไปในการใช้หนี้จำนองแก่นายยาว ฐานลาภมิควรได้ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๔๐๖ เมื่อนายยาวได้ทวงถามให้นายสินชำระแล้ว แต่นายสินไม่ยอมชำระตามกำหนดที่ทวงถาม จึงตกเป็นผู้ผิดนัดตาม ป.พ.พ. มาตรา ๒๐๔ ต้องรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยในจำนวนเงินดังกล่าวในระหว่างผิดนัดให้นายยาวตาม ป.พ.พ. มาตรา ๒๒๔ (ฎีกาที่ ๔๔๖๐/๒๕๓๓)

บ้านกฎหมาย ตู้กฎหมาย ตู้คำพิพากษา คำถาม-คำตอบ ข้อแนะนำ สนทนา ติดต่อ