Make your own free website on Tripod.com

  กฎหมายกับประชาชนไทย
      จัดทำโดย
      สำนักงานทนายความ สุพจน์ ธุรกิจ และ สังคม
โทร.0-2418-4546-7#201 ,0-2866-1175 ,Fax 0-2866-1590 ,0-6341-5462
 

 
บ้านกฎหมาย
ตู้กฎหมาย
ตู้คำพิพากษา
คำถาม-คำตอบ
ข้อแนะนำ
สนทนา
ติดต่อ
 

           ทุกสังคมที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้ จะต้องมีขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมนั้น ๆ รวมทั้งกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย คอยเป็นเข็มทิศให้ไปในทางเดียวกันเพื่อเป็นประโยช์และความสงบสุขของสังคมนั้น ๆ ดังนั้นมวลมนุษย์ชาติที่ถือกำเนิดเกิดก่อขึ้นมาบนโลกในนี้แล้ว จะกำเนิดขึ้นมาในสังคมไหนก็จะต้องยึดถือปฏิบัติตามสังคมนั้น แต่ก็ไม่สามารถเป็นไปได้ทุกอย่างในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะต้องมีบุคคลที่แตกแถวออกไป ทำให้เกิดปัญหาขึ้นในสังคม ปัญหาที่เกิดจะมากน้อยเพียงใดนั้นแล้วแต่ ขนบธรรมเนียมประเพณี กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงกฎหมายนั้น ได้บังคับ บัญญัติไว้อย่างไร แล้วแต่ความผิดที่ได้กระทำเป็นกรณีไป หากจะกล่าวถึงกฎหมายแล้วนั้นแบ่งออกเป็นส่วนใหญ่ ๆ ก็จะแบ่งออกได้ว่า รัฐต่อรัฐ รัฐต่อประชาชน ประชาชนต่อประชาชน ซึ่งได้ตราเป็นกฎหมายควบคุมแล้วมากมายเสียเหลือเกิน   ดังนั้นการศึกษาควรศึกษาที่เกี่ยวข้องกับตัวของเราต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เช่นว่าเมื่อ เราถูกละเมิดสิทธิ หรือถูกโต้แย้งสิทธิ จากอีกบุคคลหนึ่ง เราควรจะทำอย่างไร นี่คือเป็นปัญหาที่เราจะต้องศึกษาหาทางออกได้ทางไหน ขอยกตัวอย่าง เช่น

            นายก. ได้เช่าบ้านนาย ข. เดือนละ ๓,๐๐๐ บาท กำหนดระยะเวลา ๑ ปี เมื่อครบกำหนดแล้ว นายข. ไม่ต่อสัญญาการเช่าบ้านให้นายก. เช่าต่อไป และได้บอกให้นายก. ออกจากบ้านเช่าด้วย แต่นายก. ก็ไม่ยอมออกจากบ้านเช่าดังกล่าว  ปัญหาได้เกิดขึ้นกับนายข. แล้ว นายข. ควรทำอย่างไร ที่จะให้นายก. ออกจากบ้านเช่าโดยชอบด้วยกฎหมาย
            จากปัญหาดังกล่าว  นายข. ควรใช้สิทธิทางศาลเป็นทางที่ชอบด้วยกฎหมาย โดยการฟ้องขับไล่ เพราะนายข. ถูกนายก. ละเมิดสิทธิ  ซึ่งอยู่บ้านเช่าของนายข. โดยปราศจากอำนาจเหนือบ้านเช่า การกระทำดังกล่าวของนายก. เป็นการอยู่โดยละเมิดสิทธิของนายข.

             ปัญหาข้อเท็จจริงได้เกิดขึ้นมากมายในสังคม กฎหมายเป็นส่วนหนึ่งที่ทุกคนในสังคมจะต้องปฎิบัติตาม หากปัญหาได้เกิดขึ้นกับท่าน หากท่านต้องการที่จะทราบและต้องการคลี่คลายปัญหาต่าง ๆ ให้หมดไป หรือต้องการรู้สิ่งใด ให้เขียนคำถามมาที่เวบบอร์ดกฎหมาย หรือส่ง อี-เมล

    สู่ทางเวบบอร์ด 

                        หรือ  อี-เมล : sasaza@truemail.co.th

                                                    : doangdeenaa@hotmail.com

                                                    : su_interthailand@yahoo.com

 

บ้านกฎหมาย ตู้กฎหมาย ตู้คำพิพากษา คำถาม-คำตอบ ข้อแนะนำ สนทนา ติดต่อ