Make your own free website on Tripod.com

      กฎหมายกับประชาชนไทย
      จัดทำโดย
      สำนักงานทนายความ สุพจน์ ธุรกิจ และ สังคม
โทร.0-2418-4546-7#201 ,0-2866-1175 ,Fax 0-2866-1590 ,0-6341-5462
 


   
บ้านกฎหมาย
ตู้กฎหมาย
ตู้คำพิพากษา
คำถาม-คำตอบ
ข้อแนะนำ
สนทนา
ติดต่อ
 
    

            กฎหมายที่ตราเป็นพระราชบัญญัติ  มีมากมายหลายฉบับ ถ้าจะนับแบบคร่าว ๆ เป็นพันกว่าฉบับ ยากที่จะจดจำได้ แต่เรานำมาใช้สิ่งที่เกี่ยวข้องแต่ละคดีเท่านั้น โดยอาศัยหลักบรรทัดฐานของกฎหมายสี่มุมเมือง กล่าวคือ พระราชบัญญัติประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายวิธพิจารณาความแพ่ง  หากคดีหรือปัญหาใดที่เกี่ยวข้องเรื่องอื่น ๆ ก็ต้องนำพระราชบัญญัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องนำมาปรับใช้นั่นเอง

            กรณีดังที่กล่าวมา จะนำข้อเท็จจริงและ/หรือข้อกฎหมาย มาตั้งเป็นคำถามให้ท่านตอบ ว่าท่านมีความคิดเห็นตรงกันหรือไม่อย่างไร โดยอาศัยหลักบรรทัดฐานแนวฎีกาที่ศาลฎีกาได้ตัดสินไว้เป็นที่สุดแล้ว หรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ ระหว่างชาวบ้านกับชาวบ้าน ,ระหว่างส่วนราชการกับชาวบ้าน หรือส่วนราชการกับส่วนราชการ เป็นต้น ดังจะถามต่อไปนี้ โดยจะตั้งเป็นคำถามและให้ท่านเป็นคนตอบในส่วนนี้ หากคิดไม่ออกหรือตอบไม่ได้ ก็ให้ไปดูคำตอบในเรื่องนั้น ๆ ของคำตอบต่อไป

 

            คำถามข้อ ๑.  การกู้ยืมเงินให้ชอบด้วยกฎหมาย ตามหลักปฏิบัติควรทำอย่างไร หากไม่เข้าใจให้  คลิกดูคำตอบ

บ้านกฎหมาย ตู้กฎหมาย ตู้คำพิพากษา คำถาม-คำตอบ ข้อแนะนำ สนทนา ติดต่อ