Make your own free website on Tripod.com

      กฎหมายกับประชาชนไทย
      จัดทำโดย
      สำนักงานทนายความ สุพจน์ ธุรกิจ และ สังคม
โทร.0-2418-4546-7#201 ,0-2866-1175 ,Fax 0-2866-1590 ,0-6341-5462
 


   
บ้านกฎหมาย
ตู้กฎหมาย
ตู้คำพิพากษา
คำถาม-คำตอบ
ข้อแนะนำ
สนทนา
ติดต่อ
 
        

           ฎหมายแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่มใหญ่ ๆ มีดังนี้

        กลุ่มที่ ๑.   เป็นกฎหมายลักษณะ สาระบัญญัติที่บัญญัติไว้เป็นหลักที่จะต้องปฏิบัติและ/หรือละเว้นการปฏิบัติ อันจำแนกออกเป็นทางอาญาและทางแพ่ง โดยเรียกตามภาษากฎหมายว่า

            พระราชบัญญัติประมวลกฎหมายอาญา

            พระราชบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

          กลุ่มที่ ๒.  เป็นกฎหมายลักษณะ สบัญญัติที่บัญญัติเป็นหลักไว้ที่จะต้องปฏิบัติและ/หรือละเว้นการปฏิบัติ เป็นการดำเนินกระบวนการในชั้นศาล ตั้งแต่ศาลชั้นต้น ศาลชั้นอุทธรณ์ และศาลชั้นฎีกา จนแล้วเสร็จ โดยแบ่งและเรียกตามภาษากฎหมายว่า

            พระราชบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

            พระราชบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

จากกลุ่มกฎหมายที่จำแนกออกเป็นประเภทดังกล่าวข้างต้นนั้น ยังมีกฎหมายที่ตราเป็นพระราชบัญญัติอีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ที่จะต้องปฏิบัติตาม เป็นต้นว่า พระราชบัญญัติว่าด้วย ภาษี ,แรงงาน ,การศึกษา ,การเงิน ,การค้า ,การธนาคาร ,ที่ดิน ฯลฯ 

ดังนั้น การที่จะนำพระราชบัญญัติต่าง ๆ นำลงเวบกฎหมายย่อมทำได้ลำบาก ทางเราจึงได้ทำเวบบอร์ดกฎหมายไว้ หากท่านมีความประสงค์จะรู้เรื่องอะไร และ/หรือต้องการแก้ไขปัญหาอะไร ให้คลิกมาที่   http://b.bbznet.com/msp257

 

บ้านกฎหมาย ตู้กฎหมาย ตู้คำพิพากษา คำถาม-คำตอบ ข้อแนะนำ สนทนา ติดต่อ