Make your own free website on Tripod.com

 กฎหมายกับประชาชนไทย
จัดทำโดย
สำนักงานทนายความ สุพจน์ ธุรกิจ และ สังคม
โทร.0-2418-4546-7#201 ,0-2866-1175 ,Fax 0-2866-1590 ,0-6341-5462
 

  
บ้านกฎหมาย
ตู้กฎหมาย
ตู้คำพิพากษา
คำถาม-คำตอบ
ข้อแนะนำ
สนทนา
ติดต่อ
 

 

 

   จ้างทำของ สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเป็นสัญญาจ้างทำของ ไม่มีกฎหมายบังคับให้ทำเป็นหนังสือ หุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดผู้ประกวดราคาได้ลงนามในสัญญาจ้างแล้วตายก่อนกรรมการผู้จัดการบริษัทผู้เรียกประกวดราคาลงนามไมทำให้สัญญาจ้างนั้นสิ้นสุด

       สัญญาจ้างระหว่างบริษัทรุ่งเรือง จำกัด กับห้างหุ้นส่วนจำกัดสยาม เป็นสัญญาจ้างทำของ ซึ่งไม่มีกฎหมายบังคับให้ทำเป็นหนังสือ ห้างหุ้นส่วนจำกัดสยามผู้ประกวดราคาได้ก็ได้มาทำสัญญากับบริษัทรุ่งเรือง จำกัด โดยได้ตกลงกันในข้อสาระสำคัญของสัญญาครบถ้วนทุกข้อและได้ทำสัญญาเป็นหนังสือโดยหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจำกัดสยามลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราไว้แล้ว หากไม่มีกรณีเป็นที่สงสัย ตามพฤติการณ์ต้องถือว่าสัญญาจ้างระหว่างบริษัทรุ่งเรือง จำกัด กับห้างหุ้นส่วนจำกัดสยามได้เกิดขึ้นแล้วตามนัย ป.พ.พ. มาตรา ๓๖๖ ถึงแม้บริษัทรุ่งเรือง จำกัด  ซึ่งเป็นฝ่ายที่จะต้องรับผิดตามสัญญาด้วย จะยังมิได้ลงลายมือชื่อในสัญญาดังกล่าวก็ตาม เพราะสัญญาจ้างดังกล่าวมิใช่กิจการซึ่งกฎหมายบังคับให้ทำเป็นหนังสือตามนัย ป.พ.พ. มาตรา ๙

บ้านกฎหมาย ตู้กฎหมาย ตู้คำพิพากษา คำถาม-คำตอบ ข้อแนะนำ สนทนา ติดต่อ