Make your own free website on Tripod.com
   

 กฎหมายกับประชาชนไทย
จัดทำโดย
สำนักงานทนายความ สุพจน์ ธุรกิจ และ สังคม
โทร.0-2418-4546-7#201 ,0-2866-1175 ,Fax 0-2866-1590 ,0-6341-5462
 

  
บ้านกฎหมาย
ตู้กฎหมาย
ตู้คำพิพากษา
คำถาม-คำตอบ
ข้อแนะนำ
สนทนา
ติดต่อ
 

 

 

   มรดก
นายมีมีภริยาสองคน มีบุตร และบิดาของนายมียังมีชีวิตอยู่ นางหนูเป็นภริยาชอบด้วยกฎหมายก่อน ป.พ.พ. ส่วนนางแมวภริยาคนหลังได้จดทะเบียนสมรสแล้ว ซึ่งตามกฎหมายถือว่าสมบูรณ์ เมื่อไม่มีผู้ใดขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนการสมรส และมีกฎหมายห้ามมิให้ผู้ใดอ้างว่าการสมรสเป็นโมฆะด้วย (มาตรา ๑๔๘๘) นางแมวจึงเป็นภริยาชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อนางแมวเป็นภริยาชอบด้วยกฎหมายแล้ว บุตรนางแมวก็เป็นบุตรของนายมี ดังนี้ ทายาทของนายมี จึงมี ๖ คน บิดา ๑ คน ภริยา ๒ คน และบุตร ๓ คน ทรัพย์มรดกส่วนของนายมีจึงต้องแบ่งออกเป็น ๖ ส่วน แบ่งให้ทายาทคนละส่วนเท่า ๆ กัน

บ้านกฎหมาย ตู้กฎหมาย ตู้คำพิพากษา คำถาม-คำตอบ ข้อแนะนำ สนทนา ติดต่อ