Make your own free website on Tripod.com
    

 กฎหมายกับประชาชนไทย
จัดทำโดย
สำนักงานทนายความ สุพจน์ ธุรกิจ และ สังคม
โทร.0-2418-4546-7#201 ,0-2866-1175 ,Fax 0-2866-1590 ,0-6341-5462
 

  
บ้านกฎหมาย
ตู้กฎหมาย
ตู้คำพิพากษา
คำถาม-คำตอบ
ข้อแนะนำ
สนทนา
ติดต่อ
 

 

 

   บริษัท กรรมการบริษัทลงชื่อไม่ครบ แต่สัญญาซื้อขายระบุชื่อบริษัท สถานที่ส่งทรัพย์ และบริษัทรับสินค้า เท่ากับให้สัตยาบัน ผลิตพลาสติกเม็ดเป็นถุงมีอายุความ ๕ ปี

    แม้สัญญาซื้อขายจะมีนายดำกรรมการผู้จัดการบริษัทนำสินไทย จำกัด ลงชื่อเพียงผู้เดียวแต่ตามสัญญาซื้อขายระบุชื่อบริษัท นำสินไทย จำกัด เป็นผู้ซื้อพลาสติกเม็ดจากนายแดง ทั้งยังระบุสถานที่ส่งมอบพลาสติกเม็ดที่ดรงงานผลิตถุงพลาสติกของบริษัทนำสินไทย จำกัด นากจากนั้นนายเขียวกรรมการอีกคนหนึ่งของบริษัท นำสินไทย จำกัด ได้นำพลาสติกเม็ดดังกล่าวไปผลิตเป็นถุงพลาสติกออกขายในนามบริษัทอีกด้วย แสดงว่าบริษัท นำสินไทย จำกัด ยอมรับเอาสัญญาซื้อขายและยอมผูกพันตนตามสัญญาดังกล่าวแล้วกับเป็นการให้สัตยาบัน บริษัท นำสินไทย จำกัด ต้องผูกพันรับผิดตามสัญญาซื้อขาย ส่วนนายดำทำสัญญาซื้อขายในฐานะผู้แทนของบริษัท นำสินไทย จำกัด นายดำจึงไม่ต้องรับผิดเป็นส่วนตัว ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๑๖๗ ประกอบมาตรา ๘๒๓ (ฎีกาที่ ๑๔๐๐/๒๕๒๗)

    นายแดงเป็นผู้กระกอบการค้าพลาสติกเม็ดได้ขายพลาสติกเม็ดให้บริษัท นำสินไทย จำกัด เพื่อผลิตเป็นถุงพลาสติก อันเป็นการทีได้ทำเพื่อกิจการของฝ่ายลูกหนี้นั้นเอง สิทธิเรียกร้องนี้จึงมีอายุความ ๕ ปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๙๓/๓๔ (๑) ประกอบมาตรา ๑๙๓/๓๓ (๕) คดีของนายแดงจึงไม่ขาดอายุความ (เทียบฎีกาที่ ๒๓๗๒/๒๕๑๕, ที่ ๒๖๐๑/๒๕๒๕, ที่ ๔๓๔๐/๒๕๓๑) ดังนั้นบริษัท นำสินไทย จำกัด ต้องชำระราคาพลาสติกเม็ดแก่นายแดง แต่นายดำไม่ต้องรับผิด
 

บ้านกฎหมาย ตู้กฎหมาย ตู้คำพิพากษา คำถาม-คำตอบ ข้อแนะนำ สนทนา ติดต่อ