Make your own free website on Tripod.com

 กฎหมายกับประชาชนไทย
      จัดทำโดย
      สำนักงานทนายความ สุพจน์ ธุรกิจ และ สังคม
โทร.0-2418-4546-7#201 ,0-2866-1175 ,Fax 0-2866-1590 ,0-6341-5462
 

 
บ้านกฎหมาย
ตู้กฎหมาย
ตู้คำพิพากษา
คำถาม-คำตอบ
ข้อแนะนำ
สนทนา
ติดต่อ
 
 
เรื่องเช่าทรัพย์

คำพิพากษาฎีกาที่ ๘๔๕/๒๕๑๓

จำเลยเช่าบ้านพิพาทจากนายบุ้นซึ่งเป็นผู้เช่าที่ดินของโจทก์มาปลูกบ้านพิพาทขึ้น โดยมีกำหนดเวลาเช่า ๘ ปี ๔ เดือน  และมีข้อตกลงระหว่างนายบุ้นกับโจทก์ว่าในระหว่างกำหนดเวลาเช่า ๘ ปี ๔ เดือน นายบุ้นมีสิทธิให้คนอื่นเช่าบ้านพิพาทได้ และเมื่อครบกำหนดเวลาเช่า ๘ ปี ๔ เดือนแล้ว ให้กรรมสิทธิ์ในบ้านพิพาทตกเป็นของโจทก์ดังนี้ เมื่อครบกำหนดเวลาเช่าที่ดิน ๘ ปี ๔ เดือนแล้ว  นายบุ้นย่อมไม่มีอำนาจจะให้จำเลยเช่าบ้านพิพาทอยู่ต่อไปเพราะกรรมสิทธิ์ในบ้านพิพาทตกไปยังโจทก์  สิทธิและหน้าที่ในการเช่าบ้านพิพาทระหว่างจำเลยกับนายบุ้นผู้่โอนย่อมไม่ตกไปยังโจทก์ผู้รับโอน ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๕๖๙ โจทก์กับจำเลยจึงไม่มีนิติสัมพันธ์ต่อกัน  การอยู่ในบ้านพิพาทต่อมาเมื่อครบกำหนดเวลาเช่า ๘ ปี ๔ เดือนไปแล้ว  เป็นการอยู่โดยละเมิดสิทธิของโจทก์ย่อมไม่ได้รับความคุ้มครองจากพระราชบัญญัติควบคุมการเช่าเคหะ

บ้านกฎหมาย ตู้กฎหมาย ตู้คำพิพากษา คำถาม-คำตอบ ข้อแนะนำ สนทนา ติดต่อ