Make your own free website on Tripod.com
    

 กฎหมายกับประชาชนไทย
จัดทำโดย
สำนักงานทนายความ สุพจน์ ธุรกิจ และ สังคม
โทร.0-2418-4546-7#201 ,0-2866-1175 ,Fax 0-2866-1590 ,0-6341-5462
 

  
บ้านกฎหมาย
ตู้กฎหมาย
ตู้คำพิพากษา
คำถาม-คำตอบ
ข้อแนะนำ
สนทนา
ติดต่อ
 

 

 

   รับขน ผู้ขนส่งต้องรับผิดเมื่อของที่รับมอบหมายบุบสลาย เว้นแต่เกิดแต่เหตุสุดวิสัยหรือเกิดแต่สภาพแห่งของหรือเกิดแต่ผู้ส่งหรือผู้รับตราส่ง รถยนต์ของผู้ขนส่งถูกรถยนต์อื่นชนโดยประมาท ไม่เป็นเหตุสุดวิสัย สินค้าบุบสลายในระหว่างการขนส่ง สิทธิเรียกร้องของผู้ส่งไม่ตกแก่ผู้รับตราส่ง ผู้รับตราส่งไม่มีสิทธิว่ากล่าวผู้ขนส่ง

    ข้ออ้างข้อแรกฟังไม่ขึ้น เพราะบริษัทเหลือง จำกัด เป็นผู้ขนส่ง ต้องรับผิดเมื่อของที่รับมอบหมายนั้นบุบสลาย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า การบุบสลายนั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัย หรือเกิดแต่สภาพแห่งของนั้นเอง หรือเกิดเพราะความผิดของผู้ส่งหรือผู้รับตราส่งตาม ป.พ.พ. มาตรา ๖๑๖ การที่รถยนต์ของบริษัทขาว จำกัด ชนรถยนต์ของบริษัทเหลือง จำกัด ทำให้สินค้าที่บรรทุกไปบุบสลายหมดนั้น แม้บริษัทเหลือง จำกัด ไม่ได้ประมาท เป็นความประมาทของบริษัทขาว จำกัด ฝ่ายเดียว ซึ่งบริษัทเหลือง จำกัด ไม่อาจป้องกันได้ก็ดี ก็ยังถือไม่ได้ว่าเป็นเหตุสุดวิสัยตามมาตรา ๘ แห่ง ป.พ.พ. อันจะทำให้บริษัทเหลือง จำกัด พ้นความรับผิด (ฎีกาที่ ๘๒๘/๒๔๙๘)

    ข้ออ้างข้อหลังฟังขึ้น เพราะสินค้าที่บริษัทเหลือง จำกัด บรรทุกไปนั้นยังมิได้ถึงตำบลที่กำหนดให้ส่ง แต่ได้บุบสลายหมดในระหว่างการขนส่ง บริษัทดำ จำกัด จึงไม่อาจเรียกร้องให้บริษัทเหลือง จำกัด ซึ่งผู้ขนส่งให้ส่งมอบสินค้ารายนี้ได้ สิทธิทั้งหลายของบริษัทแดง จำกัด ผู้ส่งอันเกิดแต่สัญญารับขนของนั้น จึงไม่อาจจะตกไปได้แก่บริษัทดำ จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับตราส่งตาม ป.พ.พ. มาตรา ๖๒๗ บริษัทดำ จำกัด ไม่มีสิทธิอย่างใดที่จะว่ากล่าวเอากับบริษัทเหลือง จำกัด ได้ (ฎีกาที่ ๑๗๔๘/๒๕๒๒)
 

บ้านกฎหมาย ตู้กฎหมาย ตู้คำพิพากษา คำถาม-คำตอบ ข้อแนะนำ สนทนา ติดต่อ