Make your own free website on Tripod.com

 กฎหมายกับประชาชนไทย
จัดทำโดย
สำนักงานทนายความ สุพจน์ ธุรกิจ และ สังคม
โทร.0-2418-4546-7#201 ,0-2866-1175 ,Fax 0-2866-1590 ,0-6341-5462
 

  
บ้านกฎหมาย
ตู้กฎหมาย
ตู้คำพิพากษา
คำถาม-คำตอบ
ข้อแนะนำ
สนทนา
ติดต่อ
 

 

 

   ครอบครัว
 
นายอาทิตย์ กับนางจันทร์แต่งงานกันโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส จึงไม่เป็นสามีภริยาชอบด้วยกฎหมาย
ความสัมพันธ์แห่งสามีภริยาก็ย่อมไม่เกิดขึ้น ทรัพย์สินระหว่างชายหญิงคู่นี้หาอยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินระหว่างสามีภริยาไม่ จึงต้องพิจารณาตามกฎหมายว่าด้วยกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของบุคคลทั่วไป ฉะนั้นแหวนเพชรที่บิดานายอาทิตย์รับไหว้ ซึ่งถือได้ว่าบิดานายอาทิตย์ให้แก่นายอาทิตย์และนางจันทร์ทั้งคู่ นายอาทิตย์ถึงแก่กรรม ส่วนของนายอาทิตย์ก็ตกเป็นมรดกได้แก่บิดานายอาทิตย์ สำหรับที่ดิน การที่นายอาทิตย์กับนางจันทร์อยู่กินด้วยกันฉันท์สามีภริยาย่อมมีเจตนาเป็นเจ้าของทรัพย์ ที่ได้มาร่วมกันจึงถือได้ว่าเป็นเจ้าของที่ดินร่วมกัน จึงเป็นของนายอาทิตย์และนางจันทร์คนละครึ่ง จึงควรตัดสินให้บิดาของนางจันทร์นำแหวนเพชรนั้นและที่ดินมาประมูลกับบิดานายอาทิตย์ เพื่อเอาเงินแบ่งกันคนละครึ่ง ถ้าไม่อาจทำได้ ก็ให้ขายทอดตลาดเอาเงินแบ่งกันคนละครึ่งต่อไป ส่วนที่บิดานางจันทร์ตัดฟ้องว่าคดีขาดอายุความมรดกแล้วนั้น ฟังไม่ขึ้น เพราะบิดานางจันทร์ไม่ใช่ทายาทของนายอาทิตย์เจ้ามรดก หรือชอบที่จะใช้สิทธิของทายาทนั้น จึงยกอายุความ ๑ ปี ขึ้นต่อสู้ไม่ได้ตามกฎหมาย

บ้านกฎหมาย ตู้กฎหมาย ตู้คำพิพากษา คำถาม-คำตอบ ข้อแนะนำ สนทนา ติดต่อ