Make your own free website on Tripod.com

   

 กฎหมายกับประชาชนไทย
จัดทำโดย
สำนักงานทนายความ สุพจน์ ธุรกิจ และ สังคม
โทร.0-2418-4546-7#201 ,0-2866-1175 ,Fax 0-2866-1590 ,0-6341-5462
 

  
บ้านกฎหมาย
ตู้กฎหมาย
ตู้คำพิพากษา
คำถาม-คำตอบ
ข้อแนะนำ
สนทนา
ติดต่อ
 

 

ยืม
การที่นายอ๊อดยืมรถยนต์ของนายเปี๊ยกไปใช้เป็นการยืมใช้คงรูป นายอ๊อดผู้ยืมจะรับผิดในเหตุที่ทรัพย์สินที่ยืมสูญหายหรือบุบสลายต่อเมื่อนายอ๊อดผู้ยืมเอาไปใช้การอย่างอื่นนอกจากการอันเป็นปกติแก่ทรัพย์สินนั้น หรือนอกจากการอันปรากฏในสัญญา หรือเอาไปให้บุคคลภายนอกใช้สอย หรือเอาไปไว้นานกว่าที่ควรจะเอาไว้ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๖๔๓ การที่รถยนต์ของนายเปี๊ยกที่นายอ๊อดยืมไปได้รับความเสียหายเกิดจากการที่นายพาเสพยาบ้าขับรถยนต์บรรทุกด้วยความเร็วสูงสวนทางล้ำเข้ามาเฉี่ยวชนรถยนต์ที่นายรอดขับในช่องทางเดินรถของนายรอด เป็นความประมาทของนายพาซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่จะต้องรับผิด จึงไม่มีเหตุที่นายอ๊อดผู้ยืมจะต้องรับผิดตามมาตรา ๕๔๓ ดังกล่าว (เทียบฎีกาที่ ๕๓๔/๒๕๐๖ ,ที่ ๓๔๕๑/๒๕๒๔ ,๕๒๖/๒๕๒๙) และการที่นายอ๊อดให้นายรอดเป็นผู้ขับไปก็มิใช่กรณีที่นายอ๊อดเอาไปให้บุคคลภายนอกใช้สอย เพราะการใช้ดังกล่าวก็เป็นประโยชน์และในกิจการของนายอ๊อดที่ยืมรถจากนายเปี๊ยก ทั้งยังถือได้ว่าการครอบครองรถดังกล่าวยังอยู่ที่นายอ๊อด นายอ๊อดผู้ยืมจึงไม่ต้องรับผิดในความเสียหายของรถยนต์ต่อนายเปี๊ยกผู้ให้ยืม
      นายรอดมิได้มีนิติสัมพันธ์ใดๆ กับนายเปี๊ยก ทั้งขับรถไปตามปกติมิได้ประมาทแต่อย่างใด ความเสียหายของรถยนต์ของนายเปี๊ยกที่นายรอดขับเกิดจากความประมาทของนายพา ซึ่งนายพาจะต้องรับผิด นายรอดจึงไม่ต้องรับผิดต่อนายเปี๊ยกเช่นกัน

 

บ้านกฎหมาย ตู้กฎหมาย ตู้คำพิพากษา คำถาม-คำตอบ ข้อแนะนำ สนทนา ติดต่อ