Make your own free website on Tripod.com
   

 กฎหมายกับประชาชนไทย
จัดทำโดย
สำนักงานทนายความ สุพจน์ ธุรกิจ และ สังคม
โทร.0-2418-4546-7#201 ,0-2866-1175 ,Fax 0-2866-1590 ,0-6341-5462
 

  
บ้านกฎหมาย
ตู้กฎหมาย
ตู้คำพิพากษา
คำถาม-คำตอบ
ข้อแนะนำ
สนทนา
ติดต่อ
 

 

 หนี้ การโอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญาซื้อขายต้องทำเป็นแปลงหนี้ใหม่ ผู้รับโอนแจ้งการโอน เป็นคำเสนอ ถ้าลูกหนี้ไม่ตอบ คำเสนอสิ้นสุด ลูกหนี้ตกลงขายภายหลัง เป็นคำเสนอใหม่ เมื่อผู้รับโอนปฏิเสธ ไม่เกิดสัญญาคงมีสัญญาระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อตามเดิม
หนี้เกิดจากสัญญาจะซื้อขายเป็นสัญญาต่างตอบแทน คู่สัญญาแต่ละฝ่ายเป็นทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ด้วย การโอนสิทธิเรียกร้องให้บุคคลอื่นจะใช้วิธีการแบบโอนสิทธิเรียกร้องตาม ป.พ.พ. มาตรา ๓๐๖ หา
ได้ไม่ กรณีเป็นเรื่องแปลงหนี้ใหม่โดยเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ลูกหนี้ ต้องบังคับตามมาตรา ๓๕๐ คือ ต้องทำสัญญาต่อกันระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้คนใหม่ และมาตรา ๓๕๑ บัญญัติว่า ถ้าหนี้อันจะพึงเกิดขึ้นเพราะแปลงหนี้ใหม่นั้นมิได้เกิดขึ้น หนี้เดิมยังหาระงับไปไม่ การที่พุธทำสัญญารับโอนสิทธิเรียกร้องจากอังคารนั้น แม้พุธจะได้มีจดหมายแจ้งให้จันทร์ทราบและรับรองว่าตนจะเป็นผู้ซื้อแทนอังคารต่อไปก็ตาม แต่ก็เป็นเพียงคำเสนอของพุธเท่านั้น เมื่อจันทร์ไม่ตอบจดหมายอย่างใดจนล่วงเลยเวลาอันควรคาดหมายว่าจะได้รับคำบอกกล่าวสนอง คำเสนอของพุธสิ้นความผูกพันตามมาตรา ๓๕๗ การที่จันทร์มีจดหมายถึงพุธเมื่อล่วงเลยไปถึง ๓ ปีแล้ว ตกลงจะขายที่ดินให้พุธ ถือว่าเป็นคำเสนอใหม่ตามมาตรา ๓๕๙ แต่พุธปฏิเสธ หาทำให้เกิดสัญญาขึ้นระหว่างจันทร์กับพุธไม่ เมื่อสัญญาระหว่างจันทร์กับพุธไม่เกิดขึ้น สัญญาระหว่างจันทร์กับอังคารย่อมไม่ระงับ จันทร์จึงคงฟ้องบังคับอังคารให้ซื้อที่ดินของตนได้เพียงผู้เดียว จะฟ้องบังคับพุธหาได้ไม่ (ฎีกาที่ ๑๐๙๒/๒๕๐๙, ที่ ๒๔๗๒-๒๔๗๔/๒๕๑๙)

 

 

บ้านกฎหมาย ตู้กฎหมาย ตู้คำพิพากษา คำถาม-คำตอบ ข้อแนะนำ สนทนา ติดต่อ