Make your own free website on Tripod.com
   

 กฎหมายกับประชาชนไทย
จัดทำโดย
สำนักงานทนายความ สุพจน์ ธุรกิจ และ สังคม
โทร.0-2418-4546-7#201 ,0-2866-1175 ,Fax 0-2866-1590 ,0-6341-5462
 

  
บ้านกฎหมาย
ตู้กฎหมาย
ตู้คำพิพากษา
คำถาม-คำตอบ
ข้อแนะนำ
สนทนา
ติดต่อ
 

 

 

   ประกันภัย ผู้เช่าซื้อรถยนต์มีส่วนได้เสียที่เอาประกันรถยนต์ แม้มีผู้ชำระค่าเช่าซื้อแทนผู้รับประกันภัยออกกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว ต้องรับผิด แม้ผู้เอาประกันภัยมิได้ชำระเบี้ยประกัน

   นายเอกเป็นผู้เช่าซื้อรถยนต์ มีสิทธิที่จะยึดถือและใช้ประโยชน์ตลอดจนต้องรับผิดในความสูญหาหรือบุบสลายอันเกิดแก่รถยนต์ที่เช่าซื้อ แม้นายโทจะเป็นผู้ชำระค่าเช่าซื้อแทนแต่นายเอกมีฐานะเป็นคู่สัญญาผู้เช่าซื้อ นายเอกจึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยตาม ป.พ.พ. มาตรา ๘๖๓ มีสิทธิเอาประกันภัยรถนั้น (ฎีกาที่ ๙๖๑/๒๕๒๒) ที่บริษัทออกกรมธรรม์ประกันภัยส่งไปให้นายเอกเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๒๓ โดยมีหนังสือแจ้งให้นายเอกชำระเบี้ยประกันงวดแรกภายในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๒๓ และชำระงวดหลังภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๒๓ อันเป็นเวลาภายหลังจากรถที่เอาประกันภัยชนเสาไฟฟ้าแล้วนั้น โดยที่บริษัทมิได้มีข้อจำกัดความรับผิดไว้ ต้องถือว่าสัญญาประกันภัยได้เกิดขึ้นและมีผลผูกพันบริษัทแล้วตั้งแต่วันที่บริษัทออกกรมธรรม์ส่งในนายเอก และถึงแม้ในใบเสนอขอเอาประกันภัยของนายเอกจะมีข้อความว่ายังไม่มีการรับผิดใดใดจนกว่าจะชำระเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวนแล้ว ก็ยังไม่พอฟังเป็นเงื่อนไขว่ากรมธรรม์ประกันภัยจะมีผลใช้บังคับต่อเมื่อนายเอกชำระเบี้ยประกันถูกต้องตรงตามกำหนด ดังนั้นแม้นายเอกจะชำระเบี้ยประกันงวดแรกเลยกำหนดและเป็นเวลาภายหลังจากเกิดวินาศภัยแล้วก็ตาม บริษัทสยามประกันภัย จำกัด ก็ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายของรถที่เอาประภัยแก่นายเอก (ฎีกาที่ ๑๓๐๖/๒๕๑๔)

บ้านกฎหมาย ตู้กฎหมาย ตู้คำพิพากษา คำถาม-คำตอบ ข้อแนะนำ สนทนา ติดต่อ