Make your own free website on Tripod.com
   

 กฎหมายกับประชาชนไทย
จัดทำโดย
สำนักงานทนายความ สุพจน์ ธุรกิจ และ สังคม
โทร.0-2418-4546-7#201 ,0-2866-1175 ,Fax 0-2866-1590 ,0-6341-5462
 

  
บ้านกฎหมาย
ตู้กฎหมาย
ตู้คำพิพากษา
คำถาม-คำตอบ
ข้อแนะนำ
สนทนา
ติดต่อ
 

 

 

   ขายฝาก ทายาทฟ้องคดีขอไถ่ทรัพย์ที่ขายฝากหลังจากผู้ขายฝากตายเกิน ๑ ปี ไม่ขาดอายุความมรดก ที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ซื้อฝาก ย่อมได้ค่าเช่าอันเป็นดอกผล ไม่ต้องคืนเมื่อขอไถ่

     นายแม่นทายาทของนายมี ได้ขอไถ่ถอนการขายฝากเมื่อเวลาล่วงไป ๒ ปี ๖ เดือนนับแต่เวลาขายฝาก ซึ่งอยู่ภายในกำหนดเวลาไถ่ ๔ ปี ถือว่านายแม่นใช้สิทธิไถ่โดยชอบตาม ป.พ.พ. มาตรา ๔๙๔ แล้ว ที่นายแม่นฟ้องคดีขอไถ่ถอนการขายฝาก มิใช่เป็นคดีมรดกหรือคดีที่เจ้าหนี้ขอบังคับตามสิทธิเรียกร้องอันมีต่อเจ้ามรดก แต่เป็นเรื่องนายแม่นทายาทของนายมีฟ้องขอไถ่ทรัพย์คืนจากนายมาผู้รับซื้อฝากตามมาตรา ๔๙๗(๑) จะนำอายุความมรดกตามมาตรา ๑๗๕๔ มาใช้บังคับไม่ได้ ดังนั้น แม้นายแม่นจะฟ้องคดีหลังจากนายมีผู้ขายฝากตายเกิน ๑ ปี คดีก็หาขาดอายุความไม่ นายแม่นจึงมีสิทธิฟ้องขอไถ่ที่ดินที่ขายฝากคืนจากนายมา (ฎีกาที่ ๑๐๙๓/๒๕๐๙)

บ้านกฎหมาย ตู้กฎหมาย ตู้คำพิพากษา คำถาม-คำตอบ ข้อแนะนำ สนทนา ติดต่อ