Make your own free website on Tripod.com
  

 กฎหมายกับประชาชนไทย
จัดทำโดย
สำนักงานทนายความ สุพจน์ ธุรกิจ และ สังคม
โทร.0-2418-4546-7#201 ,0-2866-1175 ,Fax 0-2866-1590 ,0-6341-5462
 

  
บ้านกฎหมาย
ตู้กฎหมาย
ตู้คำพิพากษา
คำถาม-คำตอบ
ข้อแนะนำ
สนทนา
ติดต่อ
 

 

ค้ำประกัน สัญญากู้ไม่ได้ตกลงกำหนดเวลาชำระหนี้กันไว้ ผู้ค้ำประกันต้องผูกพันตลอดไปตามสัญญาค้ำประกัน
การที่นายช้าต้องรับผิดชดใช้หนี้เงินกู้ในฐานะผู้ค้ำประกัน เนื่องจากสัญญากู้ดังกล่าวมิได้ตกลงกำหนดเวลาชำระหนี้กันไว้ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๖๙๘ การที่นายดำลูกหนี้ได้ออกเช็คล่วงหน้าให้นายแดงผู้ให้กู้ยึดถือไว้ หาเป็นข้อตกลงให้เป็นการกำหนดวันหรือระยะเวลาชำระหนี้ให้เป็นการแน่นอนขึ้นแต่อย่างใดไม่ นายช้าผู้ค้ำประกันยังคงต้องผูกพันรับผิดชอบต่อนายแดงในเมื่อนายดำไม่กระทำการชำระหนี้อยู่ตลอดไปตามสัญญาค้ำประกันนั้น และการที่นายแดงยึดถือเช็คฉบับใหม่ ซึ่งลงวันที่ล่วงหน้าต่อไปอีกแทนฉบับเก่า ก็ไม่เป็นการที่เจ้าหนี้ผ่อนเวลาให้นายดำลูกหนี้ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๗๐๐ นายช้าจึงไม่หลุดพ้นจากความรับผิดชอบต่อนายแดง (ฎีกาที่ ๓๑๕/๒๕๐๕)

บ้านกฎหมาย ตู้กฎหมาย ตู้คำพิพากษา คำถาม-คำตอบ ข้อแนะนำ สนทนา ติดต่อ