Make your own free website on Tripod.com
   

 กฎหมายกับประชาชนไทย
จัดทำโดย
สำนักงานทนายความ สุพจน์ ธุรกิจ และ สังคม
โทร.0-2418-4546-7#201 ,0-2866-1175 ,Fax 0-2866-1590 ,0-6341-5462
 

  
บ้านกฎหมาย
ตู้กฎหมาย
ตู้คำพิพากษา
คำถาม-คำตอบ
ข้อแนะนำ
สนทนา
ติดต่อ
 

 

จำนำ ผู้จำนำมีสิทธิไถ่ถอนทรัพย์ที่จำนำเมื่อผู้รับจำนำยังไม่บังคับจำนำ บังคับจำนำได้แม้หนี้เงินยืมขาดอายุความ แต่ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกิน ๕ ปี ให้ผู้จำนำเช่าทรัพย์ที่จำนำ สิทธิจำนำระงับ
นายชายผู้จำนำย่อมมีสิทธิไถ่ถอนทรัพย์สินที่จำนำทั้งที่เป็นพระพุทธรูปบูชาและเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เสมอตราบใดที่ผู้รับจำนำยังไม่บังคับจำนำ เพราะการที่จะตกลงกันไว้เสียแต่ก่อนเวลาหนี้ถึงกำหนดชำระว่า ถ้าไม่ชำระนี้ให้ผู้รับจำนำเข้าเป็นเจ้าของทรัพย์สินจำนำหรือให้จัดการแก่ทรัพย์สินนั้นเป็นประการอื่นนอกจากตามบทบัญญัติว่าด้วยการบังคับจำนำนั้นย่อมไม่สมบูรณ์ ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๗๕๖ (ฎีกาที่ ๓๖๙๗/๒๕๒๘)

     สำหรับพระพุทธรูปบูชานั้น แม้นายชายไม่ชำระหนี้เงินยืมและดอกเบี้ยจนคดีขาดอายุความ แต่การจำนำก็ไม่ระงับสิ้นไปตาม ป.พ.พ. มาตรา ๗๖๙(๑) และมาตรา ๑๘๙ เดิม (มาตรา ๑๙๓/๒๗ ใหม่) นายเชษฐ์จึงบังคับจำนำจากพระพุทธรูปบูชาได้ เพียงแต่ห้ามมิให้เรียกดอกเบี้ยที่ค้างเกินกว่า ๕ ปีเท่านั้น ส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น การที่นายเชษฐ์ให้นายชายเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์อันเป็นทรัพย์จำนำ เป็นการยอมให้ทรัพย์สินจำนำกลับคืนไปสู่การครอบครองของผู้จำนำ  ตามความหมายของบทบัญญัติมาตรา ๗๖๙(๒) แห่ง ป.พ.พ. สิทธิจำนำของนายเชษฐ์จึงระงับสิ้นไปตามมาตราดังกล่าว (ฎีกาที่ ๒๕๑๗/๒๕๓๔) นายเชษฐ์ ไม่มีสิทธิบังคับจำนำจากเครื่องคอมพิวเตอร์

 

บ้านกฎหมาย ตู้กฎหมาย ตู้คำพิพากษา คำถาม-คำตอบ ข้อแนะนำ สนทนา ติดต่อ