Make your own free website on Tripod.com
    

 กฎหมายกับประชาชนไทย
จัดทำโดย
สำนักงานทนายความ สุพจน์ ธุรกิจ และ สังคม
โทร.0-2418-4546-7#201 ,0-2866-1175 ,Fax 0-2866-1590 ,0-6341-5462
 

  
บ้านกฎหมาย
ตู้กฎหมาย
ตู้คำพิพากษา
คำถาม-คำตอบ
ข้อแนะนำ
สนทนา
ติดต่อ
 

 

ตัวแทน ตัวแทนทำนิติกรรมซื้อขายในนามของตัวการทำกับตนเองในนามของตนเองไม่ได้ ตัวแทนทำการเกินอำนาจ ทางปฏิบัติของตัวการทำให้บุคคลภายนอกมีมูลเหตุอันสมควรเชื่อว่าอยู่ภายในขอบอำนาจ ตัวการต้องรับผิด

      การที่นายจันทร์มอบอำนาจให้นายอังคารซื้อกระดาษมาใช้ในกิจการของโรงพิมพ์ มิได้หมายความว่านายจันทร์ยินยอมให้นายอังคารซื้อจากร้านของนายอังคารเองได้ เมื่อนายจันทร์ไม่ยินยอม การที่นายอังคารซื้อกระดาษจากร้านของนายอังคารเอง จังเป็นการทำนิติกรรมซื้อขายในนามของตัวการทำกับตนเองในนามของตนเอง ต้องห้ามตาม ป.พ.พ. มาตรา ๘๐๕ การซื้อเชื่อกระดาษไม่ผูกพันนายจันทร์ตัวการ นายจันทร์ไม่ต้องชำระหนี้ค่ากระดาษ ๑๐,๐๐๐ บาท แก่นายอังคาร (ฎีกาที่ ๑๑๒๖/๒๔๙๖ ,ที่ ๑๙๖๖/๒๕๒๖)
      ส่วนที่นายอังคารตัวแทนกู้เงินนายพุธ ๒๐๐,๐๐๐ บาท เป็นการทำเกินอำนาจตัวแทนแต่พฤติการณ์ที่นายจันทร์ลงชื่อในหนังสือมอบอำนาจ โดยไม่กรอกข้อความให้นายอังคารไว้เพื่อให้นายอังคารทำการแทนนั้น ถือได้ว่าทางปฏิบัติของนายจันทร์ตัวการทำให้นายพุธบุคคลภายนอกมีมูลเหตุอันสมควรเชื่อว่า การกู้ยืมเงินอยู่ในขอบอำนาจของนายอังคาร นายจันทร์ต้องรับผิดต่อนายพุธผู้สุจริต ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๘๒๒ ,๘๒๑ นายจันทร์ต้องชำระหนี้เงินกู้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท แก่นายพุธ (ฎีกาที่ ๗๕๑-๗๕๒/๒๕๒๓)
 

บ้านกฎหมาย ตู้กฎหมาย ตู้คำพิพากษา คำถาม-คำตอบ ข้อแนะนำ สนทนา ติดต่อ