Make your own free website on Tripod.com
   

 กฎหมายกับประชาชนไทย
จัดทำโดย
สำนักงานทนายความ สุพจน์ ธุรกิจ และ สังคม
โทร.0-2418-4546-7#201 ,0-2866-1175 ,Fax 0-2866-1590 ,0-6341-5462
 

  
บ้านกฎหมาย
ตู้กฎหมาย
ตู้คำพิพากษา
คำถาม-คำตอบ
ข้อแนะนำ
สนทนา
ติดต่อ
 

 

 

   ตั๋วเงิน ข้อความด้านหน้าของตั๋วแลกเงินเหนือลายมือชื่อผู้จ่ายว่า "เป็นอาวัลค้ำประกันผู้สั่งจ่าย" ถือว่าเป็นอาวัลตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายบัญญัติ

    การที่ด้านหน้าของตั๋วแลกเงินปรากฏข้อความพิมพ์ไว้เหนือลายมือชื่อผู้จ่ายว่า "เป็นอาวัลค้ำประกันผู้สั่งจ่าย" ถือได้ว่า การลงลายมือชื่อของธนาคารกรุงทอง เป็นอาวัลตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ใน ป.พ.พ. มาตรา ๙๓๙ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ซึ่งการนี้ถึงใช้ถ้อยคำสำนวนว่า "ใช้ได้เป็นอาวัล" หรือสำนวนอื่นใดทำนองเดียวกันก็ได้
      เมื่อธนาคารกรุงทอง เป็นผู้อาวัลก็ต้องบังคับตามมาตรา ๙๔๐ คือ ผู้รับอาวัลย่อมต้องผูกพันเป็นอย่างเดียวกันกับบุคคลซึ่งตนประกัน หมายความว่า ธนาคารกรุงทองมีความผูกพันอย่างเดียวกันกับนายชำนาญผู้สั่งจ่าย ฉะนั้นการที่ธนาคารกรุงทองใช้เงินตามตั๋วแลกเงินซึ่งตนเป็นผู้รับอาวัล จึงเป็นการปฏิบัติไปตามกฎหมาย นายชำนาญผู้สั่งสั่งจ่ายไม่มีอำนาจบอกห้ามการใช้เงินและบทบัญญัติตามมาตรา ๙๙๒ เป็นบทบัญญัติเรื่องเช็คโดยเฉพาะ จะนำมาใช้กับตั๋วแลกเงินไม่ได้ (ฎีกาที่ ๘๓๓/๒๕๒๓) ดังนั้น ธนาคารกรุงทอง จึงไม่ต้องรับผิดชดใช้เงินให้แก่นายชำนาญ

บ้านกฎหมาย ตู้กฎหมาย ตู้คำพิพากษา คำถาม-คำตอบ ข้อแนะนำ สนทนา ติดต่อ