Make your own free website on Tripod.com
    

 กฎหมายกับประชาชนไทย
จัดทำโดย
สำนักงานทนายความ สุพจน์ ธุรกิจ และ สังคม
โทร.0-2418-4546-7#201 ,0-2866-1175 ,Fax 0-2866-1590 ,0-6341-5462
 

  
บ้านกฎหมาย
ตู้กฎหมาย
ตู้คำพิพากษา
คำถาม-คำตอบ
ข้อแนะนำ
สนทนา
ติดต่อ
 

 

 

   นิติกรรม และสัญญา

นาย ก ยินยอมจะต่ออายุสัญญาเช่าให้นาย ข อีก ๓ ปี ตามสัญญาเดิมนั้น เป็นเพียงคำมั่นของนาย ก ว่าจะให้นาย ข เช่าต่อไปเท่านั้น  ยังไม่ก่อให้เกิดสัญญาแม้ตามป.พ.พ.มาตรา ๑๓๐ วรรคสอง (เดิม) บัญญัติไว้ว่า "อนึ่ง เมื่อเจตนาได้ส่งไปแล้ว ถึงแม้ว่าในภายหลังผู้แสดงเจตนาจะตาย หรือตกเป็นคนไร้ความสามารถก็ตาม ไม่เป็นเหตุให้ความสมบูรณ์แห่งการแสดงเจตนานั้นเสื่อมเสียไปไม่"  ได้แก้ไขใหม่ในป.พ.พ.มาตรา ๑๓๐ มาเป็นมาตรา ๑๖๙ วรรคสอง บัญญัติไว้ว่า "การแสดงเจตนาที่ได้ส่งออกไปแล้วย่อมไม่เสื่อมเสียไปแม้ภายหลังการแสดงเจตนานั้น ผู้แสดงเจตนาจะถึงแก่ความตายหรือถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ" ความสมบูรณ์แห่งการแสดงเจตนาไม่เสื่อมเสียเพราะความตายของผู้แสดงเจตนาในภายหลัง แต่นาย ข ไม่ได้สนองรับก่อนนาย ก ตาย เมื่อนายข ได้รู้อยูแล้วว่านายกได้เสนอหรือให้คำมั่นตายก่อนสัญญาเช่าครบกำหนด กรณีก็ต้องบังคับตามป.พ.พ.มาตรา ๓๖๐ ซึ่งบัญญัติว่า มิให้นำบทบัญญัิติแห่งมาตรา ๑๖๙ วรรคสอง มาใช้บังคับ ดังนั้นคำมั่นของนายก ย่อมไม่มีผลบังคับ จึงไม่ผูกพันกับทายาทของนายก ที่จะฟ้องบังคับให้ทายาทของนายก ปฏิบัติตามนายข โดยอายุสัญญาเช่าหาได้ไม่

บ้านกฎหมาย ตู้กฎหมาย ตู้คำพิพากษา คำถาม-คำตอบ ข้อแนะนำ สนทนา ติดต่อ