Make your own free website on Tripod.com
   

 กฎหมายกับประชาชนไทย
จัดทำโดย
สำนักงานทนายความ สุพจน์ ธุรกิจ และ สังคม
โทร.0-2418-4546-7#201 ,0-2866-1175 ,Fax 0-2866-1590 ,0-6341-5462
 

  
บ้านกฎหมาย
ตู้กฎหมาย
ตู้คำพิพากษา
คำถาม-คำตอบ
ข้อแนะนำ
สนทนา
ติดต่อ
 

 

จำนอง ธนาคารไม่สิทธิขึ้นดอกเบี้ยตามสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีโดยพลการ สัญญาจำนองเป็นหนี้อุปกรณ์ของสัญญากู้ซึ่งเป็นหนี้ประธาน อัตราดอกเบี้ยต่างกัน ต้องรับผิดเสียดอกเบี้ยในอัตราเดียวกันกับหนี้ประธาน
สัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีระหว่างมิตรกับธนาคารตกลงดอกเบี้ยไว้อัตราร้อยละ ๑๒ ครึ่งต่อปี มิตรไม่ได้ตกลงให้ธนาคารขึ้นดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๔ ต่อปี ธนาคารไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเองโดยพลการ ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ยอมให้ธนาคารขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการให้กู้เป็นร้อยละ ๑๔ ต่อปีนั้น ย่อมหมายถึงการกู้ใหม่หลังประกาศ ซึ่งไม่ทำให้ข้อตกลงระหว่างธนาคารกับลูกค้าเดิมเปลี่ยนแปลงไปโดยการกระทำของธนาคารฝ่ายได้ ธนาคารจึงไม่มีสิทธิขึ้นดอกเบี้ยเป็นร้อยละ ๑๔ ต่อปีโดยพลการได้ ส่วนสัญญาจำนองเป็นหนี้อุปกรณ์ของสัญญากู้ซึ่งเป็นหนี้ประธาน แม้จะระบุดอกเบี้ยไว้ว่าร้อยละ ๑๔ ต่อปี แต่เมื่อหนี้ประธานคิดดอกเบี้ยได้เพียงร้อยละ ๑๒ ครึ่งต่อปี มิตรก็ต้องรับผิดเสียดอกเบี้ยในอัตราเดียวกับหนี้ประธาน (ฎีกาที่ ๘๖๘/๒๕๒๔)

บ้านกฎหมาย ตู้กฎหมาย ตู้คำพิพากษา คำถาม-คำตอบ ข้อแนะนำ สนทนา ติดต่อ