Make your own free website on Tripod.com
   

 กฎหมายกับประชาชนไทย
จัดทำโดย
สำนักงานทนายความ สุพจน์ ธุรกิจ และ สังคม
โทร.0-2418-4546-7#201 ,0-2866-1175 ,Fax 0-2866-1590 ,0-6341-5462
 

  
บ้านกฎหมาย
ตู้กฎหมาย
ตู้คำพิพากษา
คำถาม-คำตอบ
ข้อแนะนำ
สนทนา
ติดต่อ
 

 

ฝากทรัพย์  ผู้รับฝากเรือนซ่อมแซมเรือน แล้วให้คนนอกเช่า เพลิงไหม้เรือนหมด ผู้รับฝากต้องรับผิดใช้ราคา เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าถึงอย่างไรก็สูญหาย ผู้ฝากต้องใช้ค่าซ่อมแซมเรือน ผู้รับฝากฟ้องคนนอกไม่ได้
    
นายเชิดผู้ฝากไม่ได้อนุญาตให้นายธงเอาเรือนไปให้คนอื่นเช่า เมื่อนายธงเอาเรือนไปให้คนนอกเช่าโดยพลการและเกิดการสูญหาย นายธงต้องรับผิดชอบใช้ราคาเรือน ๘๐,๐๐๐ บาท ให้แก่นายเชิด เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าถึงอย่างไร ๆ ไฟฟ้าจะต้องช๊อตทำให้เรือนไหม้สูญหายอยู่นั่นเอง (ป.พ.พ. มาตรา ๖๖๐) นายเชิดต้องชดใช้ค่าซ่อมแซมเรือนที่ออกไป ๔,๐๐๐ บาท ให้แก่นายธง เพราะถือว่าเป็นการบำรุงรักษาทรัพย์ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๖๖๘ (ฎีกาที่ ๔๐๑/๒๔๙๑)
     นายเชิดจะเรียกร้องให้นายจงรับผิดด้วยไม่ได้ เพราะไม่มีนิติสัมพันธ์ต่อกัน ทั้งการที่เกิดไฟไหม้เป็นเหตุสุดวิสัย ไม่ใช่เกิดจากการกระทำของนายจง นายจงในฐานะผู้เช่าไม่ต้องรับผิดในกรณีที่เกิดไฟไหม้เรือนเสียหายต่อนายธง (ป.พ.พ. มาตรา ๕๖๒)

บ้านกฎหมาย ตู้กฎหมาย ตู้คำพิพากษา คำถาม-คำตอบ ข้อแนะนำ สนทนา ติดต่อ