Make your own free website on Tripod.com

  

 กฎหมายกับประชาชนไทย
จัดทำโดย
สำนักงานทนายความ สุพจน์ ธุรกิจ และ สังคม
โทร.0-2418-4546-7#201 ,0-2866-1175 ,Fax 0-2866-1590 ,0-6341-5462
 

  
บ้านกฎหมาย
ตู้กฎหมาย
ตู้คำพิพากษา
คำถาม-คำตอบ
ข้อแนะนำ
สนทนา
ติดต่อ
 

 

มัดจำเบี้ยปรับ กรณีลูกหนี้สัญญาว่าจะให้เบี้ยปรับเมื่อตนไม่ชำระหนี้ให้ถูกต้อง เจ้าหนี้มีสิทธิทั้งเรียกให้ชำระหนี้และเรียกเอาเบี้ยปรับ ส่วนกรณีจะให้เบี้ยปรับเมื่อตนไม่ชำระหนี้ เป็นสิทธิของเจ้าหนี้จะเลือกเรียกเอาเบี้ยปรับหรือให้ชำระหนี้ จะเรียกทั้งสองอย่างไม่ได้ เอาเงินมัดจำชำระหนี้ไม่ได้

บ้านกฎหมาย ตู้กฎหมาย ตู้คำพิพากษา คำถาม-คำตอบ ข้อแนะนำ สนทนา ติดต่อ