Make your own free website on Tripod.com
    

 กฎหมายกับประชาชนไทย
จัดทำโดย
สำนักงานทนายความ สุพจน์ ธุรกิจ และ สังคม
โทร.0-2418-4546-7#201 ,0-2866-1175 ,Fax 0-2866-1590 ,0-6341-5462
 

  
บ้านกฎหมาย
ตู้กฎหมาย
ตู้คำพิพากษา
คำถาม-คำตอบ
ข้อแนะนำ
สนทนา
ติดต่อ
 

 

 ให้ ยกที่นาให้บุตรทำกินเป็นการให้โดยหน้าที่ธรรมจรรยา ถอนคืนเพราะเหตุเนรคุณไม่ได้
จากปัญหามีว่า จันทร์ทำสัญญาจดทะเบียนยกที่นามีโฉนด ๘ ไร่ ให้อังคารบุตรของตนทำกิน และได้ระไว้ในสัญญาให้อังคารจัดแบ่งที่ดินดังกล่าว ๒ ไร่ ตามแผนที่ท้ายสัญญาให้แก่พุธบุตรบุญธรรมของจันทร์ได้ทำกินด้วย โดยให้พุธเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการแบ่งแยก ต่อมาพุธแจ้งให้อังคารจัดแบ่งแยกที่ดินตามสัญญา แต่อังคารไม่ยอมแบ่ง พุธจังบอกจันทร์ จันทร์มาต่อว่าอังคาร อังคารได้ด่าว่าจันทร์ว่า "อ้ายแก่ กูไม่นับถือมึง อ้ายพ่อฉิบหาย เห็นขี้ดีกว่าไส้ กูไม่ยอมแบ่ง" ดังนี้ ให้ท่านวินิจฉัยว่า จันทร์ และพุธจะมีสิทธิเรียกเอาที่ดินรายนี้คืนจากอังคารได้อย่างไรหรือไม่
จึงมีคำตอบดังนี้
จันทร์จะเรียกถอนคืนการให้ไม่ได้ เพราะเป็นการให้โดยหน้าที่ธรรมจรรยาตาม ป.พ.พ. มาตรา ๕๓๕(๓) (ฎีกาที่ ๑๐๔/๒๕๒๐) แต่พุธได้แสดงเจตนาจะถือเอาประโยชน์จากที่ดิน ๒ ไร่ ซึ่งตนจะได้รับตามสัญญาแล้ว จึงเรียกเอาที่ดิน ๒ ไร่นั้นได้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๓๗๔

บ้านกฎหมาย ตู้กฎหมาย ตู้คำพิพากษา คำถาม-คำตอบ ข้อแนะนำ สนทนา ติดต่อ