Make your own free website on Tripod.com

      กฎหมายกับประชาชนไทย
      จัดทำโดย
      สำนักงานทนายความ สุพจน์ ธุรกิจ และ สังคม
โทร.0-2418-4546-7#201 ,0-2866-1175 ,Fax 0-2866-1590 ,0-6341-5462
 


   
บ้านกฎหมาย
ตู้กฎหมาย
ตู้คำพิพากษา
คำถาม-คำตอบ
ข้อแนะนำ
สนทนา
ติดต่อ
 
    

วัตถุประสงค์ในการจัดทำ เวบ กฎหมาย  ขึ้นมาเพื่อให้ความรู้และประโยชน์ ในโครงสร้างหลักของกฎหมาย แบบแผนที่นักกฎหมาย ทนายความ ผู้ว่าคดี พนักงานอัยการ หรือผู้พิพากษาในแต่ละชั้นศาล ที่ใช้และปฏิบัติกันอยู่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ แต่กฎหมายจะมีการปรับเปลี่ยนไปตามเหตุการณ์ เพื่อความเหมาะสมสอดคล้องกันในสังคมในแต่ละยุคแต่ละสมัย แต่การปรับเปลี่ยนต้องอยู่ในบรรทัดฐานของความถูกต้องและชอบธรรม ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมของประชาชน การปรับเปลี่ยนในที่นี้หมายถึง การเพิ่ม การตัดมาตราของแต่ละพระราชบัญญัติตลอดจนการเพิ่ม การเปลี่ยน การตัดเนื้อหาข้อความอันเป็นหลักของมาตรานั้น ๆ เป็นต้น

            หากผู้หนึ่งผู้ใด ได้ศึกษาใฝ่หาความรู้ แล้วมีความเข้าใจในหลักและเนื้อหากฎหมายดีแล้ว สามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ได้ตลอดไป และยังสามารถนำไปเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้ไม่รู้ได้อีกด้วย
 

            ข้าพเจ้ามีความประสงค์ให้ผู้ที่ต้องการศึกษาหาความรู้ได้รับประโยชน์ และนำมาใช้เป็นประโยชน์ต่อไป  การที่ข้าพเจ้าได้จัดทำ เวบ กฎหมายดังกล่าวนี้ เป็นประโยชน์ต่อผู้หนึ่งผู้ใด และ/หรือเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนแล้ว หากคุณงามความดีได้เกิดขึ้นแล้วเป็นบางส่วนก็ดี หรือ ทั้งหมดก็ดี ข้าพเจ้าขอยกคุณงามความดี ทั้งหลายให้แด่ คุณบิดา-มารดา ครู อุปัชฌาย์ อาจารย์ ทุกท่าน ที่ประสาทสิทธิ์วิชชา ให้กับข้าพเจ้าทั้งหลาย  จงมีความสุขกาย-สุขใจ คิดอะไรให้สมความมุ่งมาดปรารถนาทุกประการ และท่านที่ละโลกไปแล้วก็ดี ขอให้สู่สุขคติทุกท่าน

           จากวัตถุในการจัดทำ เวบ กฎหมาย ดังกล่าว ข้าพเจ้าพยายามจะจัดทำให้ดีที่สุด เท่าที่ความสามารถจะทำได้  ดังนั้น ข้าพเจ้าขอกล่าวคำว่า สวัสดี และขอขอบคุณทุกท่าน ที่เข้ามาแวะชม เวบ กฎหมายนี้ และขอให้ท่านได้ความรู้ตามที่ท่านต้องการ  ขอกลับไปที่เมนูหลัก ให้คลิกที่นี่

 

บ้านกฎหมาย ตู้กฎหมาย ตู้คำพิพากษา คำถาม-คำตอบ ข้อแนะนำ สนทนา ติดต่อ