Make your own free website on Tripod.com

 กฎหมายกับประชาชนไทย
จัดทำโดย
สำนักงานทนายความ สุพจน์ ธุรกิจ และ สังคม
โทร.0-2418-4546-7#201 ,0-2866-1175 ,Fax 0-2866-1590 ,0-6341-5462
 

 
 
บ้านกฎหมาย
ตู้กฎหมาย
ตู้คำพิพากษา
คำถาม-คำตอบ
ข้อแนะนำ
สนทนา
ติดต่อ
 
    

สำนักงานทนายความ สุพจน์  ธุรกิจและสังคม

 เลขที่ ๒๐๙/๑ ถนนอิสรภาพ ใกล้ซอย ๔๓ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐  

          วัตถุประสงค์

      วัตถุประสงค์สำนักงานทนายความสุพจน์ ธุรกิจและสังคม มีดังต่อไปนี้

๑.    ดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการด้านกฎหมาย,ธุรกิจและสังคม

๒.   รับว่าความทั่วราชอาณาจักร

๓.   ปรึกษาอรรถคดีโดยทั่วไป รวมถึงงานเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้องทางกฎหมายของ 

        หน่วยงานราชการรวมถึงองค์กรเอกชน

๔.   ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและจัดตั้งบริษัท-ห้างหุ้นส่วน

๕.   รับร่างนิติกรรม-สัญญา

๖.    รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตรต่างๆ

๗.   รับทำและต่อใบอนุญาตทำงานวีซ่า ในประเทศไทย

๘.   ให้การสนับสนุนงานบริการสังคมด้านต่างๆ

๙.    ให้คำปรึกษางานประกันสังคมแก่นายจ้างและลูกจ้าง

                               ๑๐.    ติดตามเร่งรัดหนี้สินทุกคดี           กลับไปบ้านกฎหมาย

 

บ้านกฎหมาย ตู้กฎหมาย ตู้คำพิพากษา คำถาม-คำตอบ ข้อแนะนำ สนทนา ติดต่อ